Tapausselosteet 2015

Syrjintäolettama, kohtuulliset mukautukset, verkkopankkitunnukset, näkövamma

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Diaarinumero: 31/2015
Antopäivä: 14.12.2015

Hakija katsoi tulleensa syrjityksi, koska pankki ei ollut myöntänyt hänelle verkkopankkitunnuksia hänen näkövammastaan johtuen eikä ollut ryhtynyt tarvittaviin kohtuullisiin mukautuksiin. Hakija pyysi kieltämään häneen kohdistuvan syrjinnän sekä asettamaan uhkasakon kiellon tehosteeksi. Pankki oli kieltäytynyt luovuttamasta verkkopankkitunnuksia hakijalle turvallisuusnäkökohtiin vedoten ja piti kohtuuttomana hakijan vaatimuksia kohtuullisista mukautuksista. Pankki ei ollut esittänyt, että hakijan pyytämät kohtuulliset mukautukset eivät olisi olleet turvallisia tai että niistä olisi aiheutunut vahingon vaaraa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta piti hakijan pyytämiä mukautuksia kohtuullisina yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lautakunta kielsi pankkia jatkamasta tai uusimasta hakijan tai muiden näkövammaisten ihmisten syrjintää pankkipalveluita tarjotessaan sekä määräsi pankin tekemään yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitetut asianmukaiset ja tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta näkövammaiset henkilöt voivat yhdenvertaisesti muiden kanssa saada pankkipalveluita pankissa mukaan lukien verkkopankkitunnuksien saaminen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti kieltopäätöksensä ja määräyksensä tehosteeksi 50 000 euron suuruisen uhkasakon.

(Ään.)

Lainvoimainen

YVTltk-tapausseloste-14.12.2015-kohtuulliset mukautukset-verkkopankkitunnukset L (pdf, 0.05 Mt)

Turun HaO päätös 17/0067/2 YVTltk dnro 31/2015.pdf (pdf, 0.23 Mt)

----------------------

Syrjintäolettama, esteetön pääsy, yleisötilaisuus, pyörätuoli, hyväksyttävä syy

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Diaarinumero: 26/2015
Antopäivä: 14.12.2015

Hakijalla on selkäydinvamma, ja hän käyttää ulkona liikkuessaan sähköpyörätuolia. Hakija olisi halunnut osallistua T ry:n järjestämään ravintola T:n 2. kerroksessa pidettyyn avoimeen yleisötilaisuuteen, jonka aiheena oli eläkepolitiikka. Kokoustilaan ei ollut mahdollista päästä pyörätuolilla Hakija katsoi tulleensa syrjityksi, koska hänen ei vammastaan johtuen ollut mahdollista osallistua tilaisuuteen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta piti yksilön mahdollisuutta päästä yleisölle avoimiin yhteiskunnallisia asioita käsitteleviin tilaisuuksiin erityisen tärkeänä.

Hakija ei kiistänyt, että tilaisuudet on vastaajan kertomin tavoin yleensä järjestetty ravintola K:ssa, joka oli esteetön. Koska tila oli kuitenkin ollut tällä kertaa jo varattu, tilaisuus järjestettiin poikkeuksellisesti ravintola T:ssä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että kyse oli ollut poikkeuksellisesta hyväksyttävään syyhyn perustuneesta tilajärjestelystä, eikä vastaajan käytännöstä järjestää tilaisuutensa esteellisessä tilassa, jonne pyörätuolia käyttävillä vammaisilla ihmisillä ei olisi pääsyä. Lautakunta katsoi, että vastaaja oli esittänyt sellaista selvitystä, joka kumosi syrjintäolettaman. Vastaaja ei ollut siten menetellyt yhdenvertaisuuslain vastaisesti asiassa, joten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta hylkäsi hakemuksen.

Ei lainvoimainen.

(Käsitelty uudelleen Turun HaO:n palautettua asian lautakuntaan, asiassa annettu kieltopäätös, YVTltk 249/2017, 8.6.2017)

YVTltk-tapausseloste-14.12.2015-esteettomyys-yleisotilaisuus.pdf (pdf, 0.02 Mt)

----------------------

Syrjintäolettama, kohtuulliset mukautukset, vammaisuus, yhdenvertaisuuden edistämistoimet, opiskelu, harkinnanvarainen etuus

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Diaarinumero: 21/2015
Antopäivä: 14.12.2015

Hakija on vammainen henkilö, joka ei katsonut pystyvänsä olemaan kokopäiväisesti työssä, johon hän oli kouluttautunut. Hänet oli hyväksytty erityisopettajan opintoihin Åbo Akademissa. Hakija katsoi, että hänen kohdallaan oli olemassa erityisiä syitä, joiden takia hänelle olisi tullut myöntää työttömyysetuus opintojen ajaksi.

Hakija toimitti selvityksen opinnoistaan työ- ja elinkeinotoimistolle säilyttääkseen työttömyyskorvauksensa. Työ- ja elinkeinotoimisto selvitti työttömyysturvalain mukaisesti hänen työvoimapoliittiset edellytyksensä saada työttömyysetuutta, ja antoi 23.1.2015 sitovan työvoimapoliittisen lausuntonsa työttömyyskassalle. Lausunnon mukaan hakijalla ei ollut oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän opiskeli kokopäiväisesti.

Työ- ja elinkeinotoimiston vastauksista ja lisäselvityksistä asian käsittelyn yhteydessä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa ei ilmennyt, että se olisi ottanut huomioon yhdenvertaisuuslain mukaiset velvoitteet.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, että viranomaisen on harkinnanvaraista etuutta koskevaa päätöstä tehdessään sovellettava yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa koskevia säännöksiä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi työ- ja elinkeinotoimiston laiminlyöneen yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentin mukaisen velvollisuutensa edistää yhdenvertaisuuden toteutumista, koska se ei ollut arvioinut yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaisia kohtuullisia mukautuksia, vaikka hakija oli esittänyt seikkoja, jotka olisi yhdenvertaisuuslain mukaan tullut ottaa huomioon.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että hakijan asema yliopisto-opiskelijana muiden aikuisopiskelijoiden joukossa oli sellainen oikeudellinen asema, joka voitiin rinnastaa muuhun henkilöön liittyvänä syynä yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoon sisältyvään luetteloon kielletyistä syrjintäperusteista.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei hakijan tilanteessa ollut kyse muihin aikuisopiskelijoihin vertailukelpoisesta tilanteesta, joten hakijaa ei ollut syrjitty suhteessa muihin aikuisopiskelijoihin.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tai sitä koskeva työ- ja elinkeinoministeriön soveltamisohje estä tulkitsemasta lakia hakijan vaatimalla tavalla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, ettei työ- ja elinkeinotoimiston hakijan kannalta kielteisestä työvoimapoliittisesta lausunnosta tai muistakaan asian asiakirjoista ilmennyt, että hakijan asiaa harkittaessa olisi otettu huomioon tai sovellettu yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 momentin mukaista viranomaisen velvollisuutta kohtuullisiin mukautuksiin.

Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, että yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaan viranomaisen on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Yhdenvertaisuuslain 15 §:n sanamuoto ei aseta viranomaisen velvollisuuden syntymisen edellytykseksi, että vammainen henkilö olisi nimenomaisesti vaatinut kohtuullisen mukautuksen tekemistä viranomaiselta tai muutakaan myötävaikutusta asianomaisen vammaisen henkilön taholta.

Kun erityisesti otettiin huomioon tarve vastata kohtuullisilla mukautuksilla tapauskohtaisesti kulloisiinkin vammaisen ihmisen tarpeisiin sekä viranomaisen velvollisuus tulkita ja soveltaa yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 momentissa säädettyä viranomaisen velvollisuutta kohtuullisiin mukautuksiin perusoikeus- ja ihmisoikeusmyönteisellä tavalla perustuslain 22 §:n mukaisesti, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi työ- ja elinkeinotoimiston evänneen hakijalta kohtuullisen mukautuksen yhdenvertaisuuslain 8 §:n 2 momentin syrjintäkiellon vastaisesti, kun se oli antanut työttömyyskassalle 23.1.2015 työvoimapoliittisen lausunnon, ettei hakijalla ollut oikeutta työttömyysetuuden saamiseen, koska hän oli opiskellut kokopäiväisesti erityisopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi Åbo Akademissa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että työ- ja elinkeinotoimisto oli laiminlyönyt velvollisuutensa kohtuullisiin mukautuksiin yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaisesti. Lautakunta kielsi työ- ja elinkeinotoimistoa jatkamasta tai uusimasta hakijaan kohdistuvaa yhdenvertaisuuslain 8 §:n vastaista syrjintää sekä määräsi työ- ja elinkeinotoimiston tekemään asianmukaiset ja tarvittavat kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaisesti.

(Ään. 7-6)

Ei lainvoimainen.

YVTltk-tapausseloste-14.12.2015-kohtuulliset mukautukset-TE toimisto.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Vasa förvaltningsdomstol beslut Dno 00249/16/1205 (pdf, 14.91 Mt)
----------------------

Syrjintäolettama, verkkopankkitunnukset

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA

Diaarinumero: 23/2015
Antopäivä: 18.11.2015

Hakija katsoi tulleensa syrjityksi, koska pankki ei ollut myöntänyt hänelle verkkopankkitunnuksia ja pyysi kieltämään häneen kohdistuvan syrjinnän sekä asettamaan uhkasakon kiellon tehosteeksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei asiassa ole syntynyt syrjintäolettamaa, ja hylkäsi hakemuksen.

Lainvoimainen.

YVTltk-tapausseloste-18.11.2015-syrjintaolettama_2.pdf (pdf, 0.08 Mt)

----------------------

Tasa-arvo, eduskunta, toimivalta, lausunto

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA

Diaarinumero: 40/2015
Antopäivä: 6.10.2015

Hakijan vaatimukset:

Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan asian ja ottamaan yhteyden eduskunnan puhemiesneuvostoon.

Lainvoimainen.

YVTltk-tapausseloste-6.10.2015-tasa-arvo.pdf (pdf, 0.08 Mt)


----------------------

Toimivalta, tuomioistuin, syrjintäolettama

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA

Diaarinumero: 34/2015
Antopäivä: 6.10.2015

Hakijan vaatimukset:

Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa kumoamaan lautakunnan puheenjohtajan päätöksen 14.8.2015 (YVTltk 34/2015) asian tutkimatta jättämisestä ja käsittelemään hänen hakemuksensa.

Lainvoimainen.

YVTltk-tapausseloste-6.10.2015-tuomioistuin.pdf (pdf, 0.08 Mt)

---------------------

Syrjintäolettama

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA

Diaarinumero: 17/2015
Antopäivä: 6.10.2015

Hakijan vaatimukset:

Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa kumoamaan lautakunnan puheenjohtajan päätöksen 11.8.2015 (YVTltk 17/2015) asian tutkimatta jättämisestä ja käsittelemään hakemuksen. Hakija vaatii Turun yliopistollista keskussairaalaa suorittamaan hänelle 3500 euron korvauksen kärsimyksestä ja syrjinnästä.

Lainvoimainen.

YVTltk-tapausseloste-6.10.2015-syrjintaolettama.pdf (pdf, 0.01 Mt)


----------------------


 
Julkaistu 10.4.2018