Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden gav två beslut angående diskriminering i kollektivtrafiken. I det ena förbjöd nämnden för första gången åldersdiskriminering.

Publicerad 21.6.2018

Förbudsbeslut gällande åldersdiskriminering

Sökande som är en 30-årig studerande, ansåg att svarande hade diskriminerat sökande, då svarande ställde tilläggskrav på grund av åldern på studierabatten för kollektivtrafiktjänsterna. Sökande hade förutsatts bifoga ett beslut om studie eller rehabiliteringsstöd till sin ansökan, men detta förutsatts inte av personer under 30. Svarande ansåg sig inte behandlat sökande diskriminerande.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att svarande hade diskriminerat sökande både direkt på grund av sökandes ålder och indirekt på basen av annan omständighet som gäller enskild person i enlighet med diskrimineringslagens 8 § 1 moment. Nämnden förbjöd svarande att fortsätta eller upprepa det diskriminerande beteendet gentemot sökande. Nämnden förenade beslutet med ett vite på 20.000 euro.

Förbudsbeslut gällande rimliga anpassningar

Sökande ansåg sig inte jämlikt med andra kunna använda de kollektivtrafikstjänster som svarande erbjöd, eftersom sökande på grund av sin synskada inte kan använda värdekortavläsaren som svarande använder. Sökande efterfrågade rätt att befrias från användningen av värdekortsegenskapen så som en rimlig anpassning. Svarande ansåg att sökandes möjlighet att använda kollektivtrafik jämlikt med andra var tryggat på annat vis.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att svarande inte presenterat sådant bevis som skulle ha upphävt presumtionen om diskriminering. Därför ansåg nämnden att svarande inte erbjudit sökande rimliga anpassningar och förbjöd svarande att förnya diskrimineringen som riktats mot sökande.

Med beaktande av att sökande sedan 1.1.2018 har haft möjlighet att få ett gratis resekort på basen av sin synskada, och eftersom sökande därefter inte har haft behov av rimliga anpassningar för betalningen av resorna som svarande har arrangerat i kollektivtrafiken, ansåg diskriminerings- och jämställdhetsnämnden att det inte var nödvändigt att förena beslutet med ett vite.

Fallbeskrivningar i sin helhet har publicerats på diskriminerings- och jämställdhetsnämndens websidor på finska:

http://yvtltk.fi/fi/index/materiaalit/tapausselosteet_3/tapausselosteet2018.html

Ytterligare information: Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens
generalsekreterare Juhani Kortteinen tfn. 0295 150151, e-post: juhani.kortteinen@oikeus.fi

Bilagor