Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut om påstående om diskriminering vid begravningsväsendet och påståenden om diskriminering av funktionsnedsatta

Publicerad 9.3.2018

Förssamlingens förfarande vid överlåtande av kapell för den icke-religiöse avlidnes minnesstund, baserade sig på den till kyrkan hörande rätten att bestämma om religionsfrihet, vilken omfattar religions- och helgedomsuppfattning som kommer av kyrkans självstyrelse.

Sökande ansåg sig blivit diskriminerad då det var fråga om evangelisk-lutherska församlingen skulle överlåta gravgårdens kapell som var i samband med krematoriet för sökandes icke-religiösa mors minnesstund, endast i det fall att prästen skulle ha välsignat den avlidne.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att det uppkommit presumtion om diskriminering, eftersom många församlingar enligt utredning överlåter sina utrymmen för organiserande av minnesstunder för icke-religiösa.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden konstaterade att det i begravningslagen och dess förarbeten och i kyrkoordningen framgår att det om överlåtande av kapell och dess användning inte stiftas om i begravningslagen utan i kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkans egna rekommendationer, vilka långt baserar sig på kyrkans egen tolkning om den evangelisk-lutherska religionen.

Evangelisk-lutherska församlingen och Finlands evangelisklutherska kyrkas grunder att låta bli att överlämna dess egna utrymmen som är avsedda för helgade förrättningar till icke-religiösa tillställningar, baserar sig på det i kyrkans grundlag bekanta självstyret och i grundlagen säkrade religionsfriheten enligt vilken kyrkan själv har rätt att definierar uppfattningen om religion och helgedom.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att presumtionen om diskriminering hade upphävts och avslog ansökan.

Stadens regler om belöning av idrotsprestation hade godtagbara grunder, varpå det inte var diskriminering att låta bli att belöna en funktionsnedsatt persons idrottsprestation

Sökande hade år 2016 vunnit brons i precisionsorientering i VM-tävlingarnas huvudserie. Staden belönade inte ökande för sin prestation fastän sökande belönats för motsvarande idrottsprestation. Enligt de nya belöningsreglerna som trädde ikraft 2011, ansåg staden att precisionsorientering inte var en sådan allmänt känd gren och tävlingsgren som skulle berättiga till belöning. Sökande ansåg sig ha blivit diskriminerad vid belöning av idrottsprestationen.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att det uppkommit presumtion om indirekt diskriminering, eftersom staden inte belönade idrottare för deras idrottsprestationer i en gren som främst är avsedd för funktionsnedsatta.

Nämnden ansåg att det funnits ett godtagbart syfte att ändra på belöningsreglerna för att minimera möjligheten till tolkning av de tidigare reglerna och att man har kunnat begränsa belönandet till internationellt kändagrenar och tävlade grenar. Eftersom precisionsorientering inte har varit tillräckligt internationellt utbrett känd, har stadens kriterier för belöning inte uppfyllts i det ifrågavarande fallet. Att begränsa belönandet i enlighet med stadens belöningsregler till internationellt kända och tävlade grenar var i enlighet med diskrimineringslagens 13 § lämpliga och behövliga för att uppnå ett godtagbart syfte.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att presumtionen om diskriminering hade upphävts och avslog ansökan.

Funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen var inte en tillfällig skada

Sökande måste röra sig med kryckor eftersom sökande två månader tidigare skadat knäet. Sökande ansåg sig blivit diskriminerad i taxiservice.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att sökande inte under den tiden som gällde ansökan skulle anses som en funktionsnedsatt person enligt diskrimineringslagen på grund av sin tillfälliga skada. På så vis blev det inte angeläget att avgöra taxichaufförens ansvar för att vidta rimliga anpassningar. Nämnden ansåg att presumtion om diskriminering inte hade uppkommit heller på basen av sökandes hälsotillstånd, och avslog ansökan.

Utlåtandena i sin helhet har publicerats på diskriminerings- och jämställdhetsnämndens websidor på finska: http://yvtltk.fi/fi/index/materiaalit/tapausselosteet_3/tapausselosteet2018.html

Ytterligare information: Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens
generalsekreterare Juhani Kortteinen tfn. 0295 150151, e-post: juhani.kortteinen@oikeus.fi

Bilagor