Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 1.1.2015

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan som förordnats av statsrådet. Nämnden övervakar iakttagandet av diskriminerings- och jämställdhetslagen i privat verksamhet samt i offentlig förvaltning och affärsverksamhet.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behörighet omfattar inte ärenden som gäller privat- och familjelivet eller religionsutövning.

Nämndens uppgift är att ge rättsskydd till dem som upplever sig ha blivit diskriminerade eller utsatta för förbjudna repressalier i anslutning till diskriminering.

Ärenden som gäller riksdagen kan föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden endast om det är fråga om riksdagens eller ett av dess organs verksamhet som myndighet eller arbetsgivare.

Utanför nämndens tillsyn faller den verksamhet som utövas av republikens president, statsrådets allmänna sammanträde, domstolarna och andra rättskipningsorgan, justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

Ärenden som gäller förbud mot diskriminering får inte utredas om de har inletts eller kommer att inledas hos en annan myndighet.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan förbjuda att fortsätta eller upprepa diskrimineringen eller repressalierna samt förena sitt beslut med vite och utdöma det.

Nämnden kan förelägga aktören att inom skälig tid vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Nämnden kan inte förordna att gottgörelse eller annan ersättning betalas.

Ändring i nämndens beslut kan sökas hos förvaltningsdomstolen.

Nämnden uppbär ingen avgift för behandlingen av ansökan. Också nämndens expeditioner är avgiftsfria. Parterna svarar själva för andra rättegångskostnader.

Tillsyn

1. Diskrimineringslagen

Ett ärende kan föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden av den som utsätts för ett diskriminerande förfarande eller, med målsägandens samtycke, av diskrimineringsombudsmannen eller en sammanslutning som främjar likabehandling.

Nämnden kan fastställa förlikning mellan parterna.

2. Jämställdhetslagen (Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män)

Ett ärende kan till den del det gäller jämställdhetslagen föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden av jämställdhetsombudsmannen eller en arbetsmarknadscentralorganisation.

När det gäller tillsyn över att jämställdhetslagen iakttas är nämnden behörig också i frågor gällande arbetslivet.

Jämställdhetsombudsmannen eller en arbetsmarknadscentralorganisation kan föra ett ärende som gäller ett förfarande som strider mot diskrimineringsbestämmelserna i 7, 8, 8 a–8 e eller 14 § i jämställdhetslagen till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Jämställdhetsombudsmannen kan föra ett ärende som gäller ett förfarande som strider mot 5 a eller 6 a § i jämställdhetslagen till nämnden för åtgärder enligt 21 § 4 mom. i jämställdhetslagen.

Lämnande av utlåtande

1. Tolkning av diskrimineringslagen

På begäran av en domstol, diskrimineringsombudsmannen eller en annan myndighet eller av en sammanslutning som främjar likabehandling kan nämnden ge utlåtanden i ärenden som är av betydelse för tolkningen av diskrimineringslagen.

Arbetarskyddsmyndigheterna kan begära utlåtande av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden när det gäller tolkning och tillämpning av diskrimineringslagen.

Nämnden kan inte ge utlåtande om tolkningen av diskrimineringslagen ifall ärendet omfattas av en arbetarskyddsmyndighets behörighet eller gäller tolkning av arbets- eller tjänstekollektivavtal.

2. Tolkning av jämställdshetslagen

Domstolen kan begära utlåtande av nämnden om tillämpningen av 7, 8, 8 a–8 e och 14 § i jämställdshetslagen i ärenden som är av betydelse med tanke på syftet med jämställdhetslagen.

Beslut om planeringsskyldighet

Diskrimineringsombudsmannen kan föra till nämnden ett ärende gällande myndigheternas eller utbildningsanordnarnas planeringsskyldighet vid främjandet av likabehandling i enlighet med 5 och 6 § i diskrimineringslagen.

Jämställdhetsombudsmannen kan föra till nämnden ett ärende gällande läroanstalternas eller arbetsgivarnas planeringsskyldighet vid främjandet av jämställdhet i enlighet med 5 a och 6 a § i jämställdhetslagen.

Inlämnande av ansökan till nämnden

En skriftlig ansökan till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ska innehålla följande uppgifter:

• sökandens namn och hemort
• kontaktuppgifter till en eventuell laglig företrädare eller ett ombud
• adress till vilken kallelser, uppmaningar och meddelanden i ärendet kan skickas
• namn och kontaktuppgifter till övriga parter
• sökandens preciserade yrkande
• de grunder och faktauppgifter som underbygger sökandens yrkande
• om ärendet avgjorts eller inletts vid domstolen eller hos någon annan myndighet
• den påstådda diskriminerande personens identitet och kontaktuppgifter

Det rekommenderas att ansökan undertecknas av parten eller den person som upprättar ansökan.

När ett ombud anlitas ska sökandens undertecknade fullmakt för ombudet tillställas nämnden.

Ansökan och fullmakten kan också lämnas in elektroniskt genom skyddad e-post. En elektronisk ansökan behöver inte kompletteras med en underskrift, om den innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet eller integritet. Om en elektroniskt ansökan som sänts till nämnden innehåller en utredning om ombudets behörighet, behöver ombudet inte lämna in en fullmakt.


Nämndens kontakt uppgifter

DISKRIMINERINGS- OCH JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN
PB 27
FI-00023 STATSRÅDET

TEL. 029 5150 159

E-postadress: yvtltk(at)oikeus.fi

Diskrimineringsombudsmannens byrå kan ge råd och hjälp vid upprättandet av ansökan till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Diskrimineringsombudsmannens byrå har en kundtjänst som du kan kontakta.

Kundtjänstnummer 0295 666 817 (vardagar kl. 10-12) får du rådgivning och kan komma överens om eventuella fortsatta åtgärder.

E-post: yvv(at)oikeus.fi

Jämställdhetsombudsmannen erbjuder rådgivning

Juridisk rådgivning, tfn 0295 666 842 (må-to 9-11 och 13-15, fre 9-11)

E-post: tasa-arvo(at)oikeus.fi

Också en offentlig rättshjälpsbyrå eller en advokat kan hjälpa med förandet av ärenden.

Staten har rättshjälpsbyråer som ger rättshjälp.

Finlands Advokatförbund

Om du misstänker att du blivit diskriminerad i arbetslivet

www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/jamstalldhet

 
Publicerad 19.11.2018