Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den

över­va­kar iakt­ta­gan­det av dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­la­gen i pri­vat verk­sam­het samt i of­fent­lig för­valt­ning och af­färs­verk­sam­het.

Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den 1.1.2015

Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den är ett själv­stän­digt och obe­ro­en­de rätts­skydds­or­gan som för­ord­nats av stats­rå­det. Nämn­den över­va­kar iakt­ta­gan­det av dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­la­gen i pri­vat verk­sam­het samt i of­fent­lig för­valt­ning och af­färs­verk­sam­het.

Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­dens be­hö­rig­het om­fat­tar inte ären­den som gäl­ler pri­vat- och fa­mil­je­li­vet el­ler re­li­gi­ons­ut­öv­ning.

Nämn­dens upp­gift är att ge rätts­skydd till dem som upp­le­ver sig ha bli­vit dis­kri­mi­ne­ra­de el­ler ut­sat­ta för för­bjud­na re­pres­sa­li­er i an­slut­ning till dis­kri­mi­ne­ring.

Ären­den som gäl­ler riks­da­gen kan fö­ras till dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den en­dast om det är frå­ga om riks­da­gens el­ler ett av dess or­gans verk­sam­het som myn­dig­het el­ler ar­bets­gi­va­re.

Ut­an­för nämn­dens till­syn fal­ler den verk­sam­het som ut­övas av re­pu­bli­kens pre­si­dent, stats­rå­dets all­män­na sam­man­trä­de, dom­sto­lar­na och and­ra rätt­skip­nings­or­gan, ju­sti­ti­e­kans­lern i stats­rå­det och riks­da­gens ju­sti­ti­e­om­buds­man.

Ären­den som gäl­ler för­bud mot dis­kri­mi­ne­ring får inte ut­re­das om de har in­letts el­ler kom­mer att in­le­das hos en an­nan myn­dig­het.

Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den kan för­bju­da att fort­sät­ta el­ler upp­re­pa dis­kri­mi­ne­ring­en el­ler re­pres­sa­li­er­na samt för­e­na sitt be­slut med vite och ut­dö­ma det.

Nämn­den kan fö­re­läg­ga ak­tö­ren att inom skä­lig tid vid­ta åt­gär­der för att full­gö­ra sina skyl­dig­he­ter en­ligt dis­kri­mi­ne­rings­la­gen.

Nämn­den kan inte för­ord­na att gott­gö­rel­se el­ler an­nan er­sätt­ning be­ta­las. Nämnden kan dock rekommendera betalning av gottgörelse till den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier.

Änd­ring i nämn­dens be­slut kan sö­kas hos för­valt­nings­dom­sto­len.

Nämn­den upp­bär ing­en av­gift för be­hand­ling­en av an­sö­kan. Ock­så nämn­dens ex­pe­di­tio­ner är av­gifts­fria. Par­ter­na sva­rar själ­va för and­ra rät­te­gångs­kost­na­der.