Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 1.1.2015

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan som förordnats av statsrådet. Nämnden övervakar iakttagandet av diskriminerings- och jämställdhetslagen i privat verksamhet samt i offentlig förvaltning och affärsverksamhet.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behörighet omfattar inte ärenden som gäller privat- och familjelivet eller religionsutövning.

Nämndens uppgift är att ge rättsskydd till dem som upplever sig ha blivit diskriminerade eller utsatta för förbjudna repressalier i anslutning till diskriminering.

Ärenden som gäller riksdagen kan föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden endast om det är fråga om riksdagens eller ett av dess organs verksamhet som myndighet eller arbetsgivare.

Utanför nämndens tillsyn faller den verksamhet som utövas av republikens president, statsrådets allmänna sammanträde, domstolarna och andra rättskipningsorgan, justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

Ärenden som gäller förbud mot diskriminering får inte utredas om de har inletts eller kommer att inledas hos en annan myndighet.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan förbjuda att fortsätta eller upprepa diskrimineringen eller repressalierna samt förena sitt beslut med vite och utdöma det.

Nämnden kan förelägga aktören att inom skälig tid vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Nämnden kan inte förordna att gottgörelse eller annan ersättning betalas.

Ändring i nämndens beslut kan sökas hos förvaltningsdomstolen.

Nämnden uppbär ingen avgift för behandlingen av ansökan. Också nämndens expeditioner är avgiftsfria. Parterna svarar själva för andra rättegångskostnader.


Publicerad 23.10.2018