Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta päätöksiä syrjinnästä päiväkotiruokailun järjestämisessä, yhtiön asiointikielellä palvelematta jättämisestä, poliisilaitoksen päätöksen tiedoksi antamisessa sekä kolme päätöstä, joissa ei katsottu menettelyn olleen syrjivää.

Julkaistu 2.10.2018

Lisämaksun periminen päiväkodin vegaaniruuasta oli syrjivää

Yksityinen päiväkoti peri hakijan lapsille päiväkodissa tarjottavasta vegaaniruuasta erillisen lisämaksun. Yritys ei perinyt lisämaksua muiden erityisruokavalioiden perusteella päiväkodissa tarjottavista ruuista, vaikka esimerkiksi allergian vuoksi tarjottavasta erityisruoka-annoksista aiheutui yritykselle samansuuruisia kustannuksia.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei yritys kyennyt kumoamaan asiassa syntynyttä, vakaumukseen perustunutta välitöntä syrjintää koskevaa syrjintäolettamaa, ja kielsi vastaajaa jatkamasta hakijaan kohdistunutta syrjintää.

Vegaaniruuan järjestämättä jättäminen julkisessa päivähoidossa uskonnoltaan buddhalaiselle lapselle oli syrjintää

Hakijan perhe on uskonnoltaan buddhalainen ja noudattaa siitä johtuen vegaaniruokavaliota. Hakijan Helsingin kaupungin päiväkodissa päivähoidossa olleelle lapselle ei ollut järjestetty kaupungin julkisessa päivähoidossa hänen uskontoonsa sopivaa ruokavaliota, vaikka kaupunki oli järjestänyt muiden uskontojen lapsille heidän uskontoonsa sopivan ruokavalion. Tällä perusteella yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että asiassa oli syntynyt syrjintäolettama välittömästä syrjinnästä.

Vastaaja ei esittänyt, ettei sen olisi ollut mahdollista järjestää varhaiskasvatuslain mukaista vegaaniruokaa päiväkodissa myös hakijan lapselle.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei vastaaja ole kyennyt kumoamaan syntynyttä syrjintäolettamaa, ja kielsi kaupunkia jatkamasta tai uusimasta syrjivää menettelyään.

Ottaen huomioon, että vegaaniruokaa on vuoden 2018 alusta lähtien tarjottu kaikissa kaupungin päiväkodeissa lapsille, jotka noudattavat myös kotona vegaaniruokavaliota, ja että myös hakijan lapsi on saanut päiväkodissa vegaaniruokaa vuoden 2018 alusta lähtien, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei katsonut aiheelliseksi asettaa uhkasakkoa kieltopäätöksensä tehosteeksi.

Yhtiön menettely oli syrjivää, kun se kieltäytyi palvelemasta asiakasta yhdellä yhtiön asiointikielistä

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä ei ollut vastannut englanninkielisen hakijan isännöitsijälle lähettämiin sähköpostiviesteihin englannin kielellä, vaikka englanti oli saadun selvityksen mukaan yksi yhtiön asiointikielistä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei isännöitsijän menettelylle ollut yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua oikeuttamisperustetta, ja että yhtiö oli siten syrjinyt hakijaa välittömästi hänen kielensä perusteella. Lautakunta kielsi yhtiötä uusimasta syrjivää menettelyään.

Kun yhtiön asiointikieli ei ollut englanti, ei englanninkielisen vastauksen antamatta jättäminen ollut syrjintää

Englanninkielinen hakija katsoi tulleensa syrjityksi kun asunto-osakeyhtiön hallitus ei vastannut hänen englanninkielisiin viesteihinsä englannin kielellä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei saadusta selvityksestä ilmennyt, että englanti olisi ollut yhtiön hallinnon asiointikieli. Lautakunta katsoi, ettei asiassa ollut syntynyt syrjintäolettamaa ja hylkäsi hakemuksen.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen maksamisen lakkauttaminen avioliiton solmimisen jälkeen ei ollut syrjintää

Kansaneläkelaitos lakkautti lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen maksamisen hakijalle hänen solmittua avioliiton. Hakija katsoi Kansaneläkelaitoksen syrjineen häntä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että kun otettiin huomioon aviopuolisoiden keskinäisen elatusvastuun periaate ja puolisoiden elatuskykyarvioinnissa huomioon otettavat elatusvastuut, asiassa ei ollut syntynyt syrjintäolettamaa. Lautakunta jätti tutkimatta väitteet, jotka koskivat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden menettelyjä, koska lautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia kyseisten lainkäyttöelinten toimintaa.

Suomen kieltä taitamattoman erilainen kohtelu tiedoksiantamisessa vaatimalla häntä hakemaan päätös poliisilaitokselta henkilökohtaisesti oli syrjintää

Sisä-Suomen poliisilaitos oli edellyttänyt, että hakija, joka ei ymmärrä suomen kieltä riittävästi ymmärtääkseen oleskeluoikeutensa rekisteröinnin peruuttamista koskevan päätöksen sisällön, hakee asiassaan tehdyn päätöksen henkilökohtaisesti poliisiasemalta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että asiassa oli objektiivisesti arvioiden oletettavissa, että poliisilaitos oli kohdellut hakijaa häntä koskevan päätöksen tiedoksiantamisessa hänen kielensä perusteella epäsuotuisammin kuin sellaista henkilöä, jonka asiassa poliisilaitos on tehnyt tai tekee ulkomaalaislain nojalla päätöksen ja joka ymmärtää asiassaan tehdyn päätöksen sisällön. Asiassa oli näin ollen syntynyt tältä osin kieleen perustuvaa välitöntä syrjintää koskeva syrjintäolettama.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi poliisilaitoksen syrjineen ranskankielistä hakijaa hänen kielensä perusteella häntä koskevan päätöksen tiedoksiantamisessa. Lautakunta hylkäsi hakemuksen muilta osin.

Vammaisen lapsen koulun yleiseen tutustumispäivään kutsumatta jättäminen ei ollut syrjintää, kun hänelle oli järjestetty positiivisena erityiskohteluna oma tutustuminen kouluun

Hakija katsoi tulleensa syrjityksi vammaisuutensa perusteella kun häntä ei kutsuttu koulun järjestämään yleiseen tutustumispäivään pidennetyn oppivelvollisuutensa esiopetusta tai perusopetuksen ensimmäistä luokkaa edeltävästi, vaan hänet kutsuttiin tutustumaan kouluun pidennetyn oppivelvollisuutensa esiopetusta edeltävästi hänelle erikseen järjestettynä ajankohtana.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että koulun menettelyssä oli hakijalle hänen pidennetyn oppivelvollisuutensa esiopetusta edeltävästi järjestettyä tutustumista koskevilta osin kyse positiivisesta erityiskohtelusta. Lautakunta katsoi lisäksi, ettei hakijaa ollut kohdeltu vertailukelpoisessa tilanteessa olleita oppilaita epäsuotuisammin kun häntä ei ollut kutsuttu koulun yleisesti järjestämään tutustumispäivään perusopetuksen ensimmäistä luokkaa edeltävästi. Lautakunta katsoi, ettei asiassa ollut syntynyt syrjintäolettamaa ja hylkäsi hakemuksen.

Tapausselosteet on kokonaisuudessaan julkaistu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan internet –sivuilla: https://www.yvtltk.fi/fi/index/materiaalit/tapausselosteet_3/tapausselosteet2018.html

Lisätietoja: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteeri Juhani Kortteinen
p. 0295 150151, sähköposti: juhani.kortteinen@oikeus.fi

Liitetiedostot