Etusivu » Lautakunta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. Se valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuluvat asiat, eikä uskonnon harjoittaminen.

Lautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille, jotka ovat kokeneet tulleensa syrjityksi tai tulleensa syrjintään liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi.

Eduskuntaa koskevan asia voidaan saattaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi vain, kun kysymys on eduskunnan tai sen toimielimen toiminnasta viranomaisena tai työnantajana.

Lautakunnan valvonnan ulkopuolelle jäävät tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen toiminta.

Syrjinnän kieltoa koskeva asia on jätettävä tutkimatta, jos asia on vireillä tai tulee vireille muussa viranomaisessa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi.

Lautakunta voi määrätä asianomaisen ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

Lautakunta ei voi määrätä hyvitystä tai muuta korvausta maksettavaksi.

Lautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Hakemuksen käsittely lautakunnassa on maksutonta, ja sen toimituskirjat ovat maksuttomia. Muista oikeudenkäyntikuluistaan asianosaiset vastaavat itse.

Valvonta

1. Yhdenvertaisuuslaki

Asian voi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi saattaa se, johon syrjivä menettely kohdistuu, taikka asianomistajan suostumuksella yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö.

Lautakunta voi vahvistaa osapuolten välisen sovinnon.

2. Tasa-arvolaki (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta)

Asian voi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi saattaa tasa-arvolakia koskevilta osin tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö.

Tasa-arvolain noudattamisen valvonnassa lautakunnalla on toimivaltaa myös työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö voi saattaa tasa-arvolain 7, 8, 8 a – 8 e tai 14 §:n syrjintäsäännösten vastaista menettelyä koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi.

Tasa-arvovaltuutettu voi saattaa tasa-arvolain 5 a ja 6 a §:n vastaista menettelyä koskevan asian lautakunnan käsiteltäväksi tasa-arvolain 21 §:n 4 momentissa tarkoitettua menettelyä varten.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Lausunnon antaminen

1. Yhdenvertaisuuslain tulkinta

Lautakunta voi antaa lausunnon yhdenvertaisuuslain tulkinnan kannalta merkittävästä asiasta tuomioistuimen, yhdenvertaisuusvaltuutetun, tai muun viranomaisen taikka yhdenvertaisuutta edistävän yhteisön pyynnöstä.

Työsuojeluviranomainen voi pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta lausunnon yhdenvertaisuuslain tulkinnasta ja soveltamisesta.

Lautakunta ei voi antaa yhdenvertaisuuslain tulkintaa koskevaa lausuntoa, jos asia kuuluu työsuojeluviranomaisten toimivaltaan, taikka koskee työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa.

2. Tasa-arvolain tulkinta

Tuomioistuin voi pyytää lautakunnalta lausunnon tasa-arvolain 7, 8, 8 a-8 e ja 14 §:n soveltamisesta tasa-arvolain tavoitteiden kannalta merkittävässä asiassa.

Suunnitteluvelvoitetta koskeva päätös

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saattaa viranomaisen tai koulutuksen järjestäjän yhdenvertaisuuslain 5 ja 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden edistämistä koskevan suunnitteluvelvoiteasian lautakunnan käsiteltäväksi.

Tasa-arvovaltuutettu voi saattaa oppilaitoksen tai työnantajan tasa-arvolain 5a ja 6 a §:ssä säädetyn tasa-arvon edistämistä koskevan suunnitteluvelvoiteasian lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnan yhteystiedot:

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA
PL 27
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
PUH: 029 5150 159

Sähköposti: yvtltk@oikeus.fi

Neuvonta

Yhdenvertaisuus- tai tasa-arvovaltuutetun toimisto voi neuvoa tai avustaa hakemuksen teossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston neuvontapuhelin 0295 666 817 (arkisin 10-12).

Sähköposti: yvv(at)oikeus.fi

Tasa-arvovaltuutetun toimiston asiakaspalvelupuhelin 0295 666 842
(ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11).

Sähköposti: tasa-arvo@oikeus.fi

Myös oikeusaputoimisto tai asianajaja voi auttaa hakemuksen tekemisessä.

Oikeusaputoimistojen yhteystietoja

Suomen Asianajajaliitto

Jos epäilet tulleesi syrjityksi työelämässä

www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus


 
Julkaistu 18.5.2017